• bovenzaal.jpg
 • front.jpg
 • raam.jpg
 • zijkant.jpg
 • voorkant.jpg
 • kerkzaal.jpg
 • Aangepast.jpg
 • opzij.jpg
Evangelische Genade Gemeente

 Geloofsbelijdenis

Wij geloven dat:

 

 • Ieder woord in de oorspronkelijke tekst van het Oude en Nieuwe Testament is door God geïnspireerd en onfeilbaar. Het is de gids voor het leven en de bediening van de Christen.
 • Er is één God die eeuwig bestaat uit drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
 • Jezus Christus is de Zoon van God, volledig God en volledig mens. Hij werd geboren uit Maria die maagd was, door tussenkomst van de Heilige Geest. Hij was de Enige die leefde zonder te zondigen. Hij stierf, vergoot Zijn letterlijk bloed in Zijn plaatsvervangende dood voor zondaren. Hij werd begraven maar stond weer op uit de dood. Hij is naar de hemel opgevaren en zit nu aan de rechterhand van de Vader.
 • De Heilige Geest is Heer en de Gever van leven. Hij overtuigt de wereld van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. De Heilige Geest verenigt de mens met Jezus Christus door geloof en troost, verzegeld en vervult alle gelovigen.
 • God heeft de mens geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis. De mens koos om God niet te gehoorzamen; daardoor stierf hij, eerst geestelijk en later ook lichamelijk. Hierdoor wordt ieder mens geboren met een zondige natuur en heeft verlossing nodig.
 • Die verlossing is een geschenk van God en kwam tot stand toen Jezus stierf in plaats van ons. Allen die in Hem geloven worden gerechtvaardigd door Zijn vergoten bloed. Omdat Jezus redding geeft door genade is deze redding een eeuwige zekerheid.
 • De doop in de Heilige Geest wordt gegeven aan ieder die in Jezus Christus gelooft. Dit gebeurt in iedere gelovige op het moment van redding. Voortdurende vervulling kan volgen. Alle gaven van de Heilige Geest zijn tot opbouw van het Lichaam van Christus. Deze gaven zijn nu nog steeds aanwezig.
 • Satan en zijn engelen bestaan. Hij is de tegenstander van Gods heiligen en Gods werk en hij heeft heerschappij over deze wereld. Jezus Christus heeft satan en zijn engelen ontwapend, openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. De gelovige kan satan overwinnen door het bloed van het Lam en door het Woord van God.
 • Het is de verantwoordelijkheid en vreugde van iedere gelovige om het Woord van God en Zijn Liefde uit te dragen in de wereld van vandaag.
 • De Gemeente is het Lichaam van Christus en Zijn Bruid, en is toegewijd om God te dienen en te aanbidden, het avondmaal te vieren en mensen te dopen die tot geloof in Jezus gekomen zijn. God roept Zijn Gemeente de volken te onderwijzen en discipelen te maken door de prediking en onderwijzing van het Woord van God.
 • Christus komt om Zijn Gemeente op te nemen. De zevenjarige periode van Verdrukking volgt dan op aarde. Daarna komt Christus terug naar de aarde om Zijn Duizendjarig Vrederijk te vestigen. Dan volgt het oordeel voor de Grote Witte Troon over hen die niet gered zijn en worden zij met Satan in de poel van vuur geworpen. Daarna zal Christus de nieuwe hemel en de nieuwe aarde scheppen. Dit is de voltooiing van alle dingen.