• Aangepast.jpg
  • kerkzaal.jpg
  • zijkant.jpg
  • bovenzaal.jpg
  • raam.jpg
  • front.jpg
  • voorkant.jpg
  • opzij.jpg
Evangelische Genade Gemeente

Lieve broers en zussen, dear brothers and sisters,

Tijd om de zondag livestream te versturen.  Zondagmorgen vanaf 10.55 uur kan er met deze link ingelogd worden.  We vieren het avondmaal. In de aanhangsels vind je het bulletin en de liederen voor deze samenkomst.

Time to send the Sunday livestream. You can log in Sunday morning at 10:55AM with this link. We are celebrating communion. Attached are the bulletin and the songs for this gathering.

Click here to join the meeting<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWI1MWQwOGMtZTYzMi00Yzc0LWExZTgtN2NhMmI4ODA4YjA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229bc096ab-f225-476e-8e92-260401469868%22%2c%22Oid%22%3a%22934440f2-ee95-402f-b98f-83169478dd23%22%7d>

Nog even voor alle duidelijkheid de instructies voor het inloggen:

The instructions to log in are as follows:

* dubbel klik op de link, double click on the link

* Als je de app geinstalleerd hebt klik je op "open microsoft teams". Heb je de app niet klik dan op
"Join on the web instead". If you installed the app click on "open microstoft teams", otherwise click on "join on the web instead".

* Type je naam in en klik op "join now", type your name and click on "join now"

* Zet je camera en microfoon aan, turn on your camera and microphone

* Gebruik Google Chrome als je default browser, Use Google Chrome as your default browser

Tot zondag! Hope to see you Sunday!

Corrie