• Aangepast.jpg
  • zijkant.jpg
  • opzij.jpg
  • voorkant.jpg
  • kerkzaal.jpg
  • front.jpg
  • raam.jpg
  • bovenzaal.jpg
Evangelische Genade Gemeente

Website ANBI portaal   Verslag 2018

De naam van de instelling:

Stichting Evangelische Genade Gemeente,

staat ook bekend als Grace Christian Fellowship

 

RSIN:

816350735

 

Post/bezoekadres:

Geeresteinselaan 87, 3931 JB Woudenberg.

Tel. Nr. (033) 286 7646

E-mail: info @ segg.nl

Website: www.segg.nl

 

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel alle mensen te brengen tot de kennis van Gods verlossing en genade, ze te onderwijzen in het Woord van God en ze als getuigen van de Here Jezus in de wereld uit te zenden.

 

Bestuurssamenstelling:

Herman Askamp, Voorzitter

Anneke Freriks, Penningmeester

Corrie Bakker, Secretaris

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd en genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Beloningsbeleid:

 De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft  geen werknemers in dienst.

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

1: Het beleggen van kerkdiensten, waar de prediking van het Woord van God     centraal staat.

2: Het beleggen van periodieke nationale themadagen waar relevante christelijke vraagstukken behandeld zullen worden vanuit Gods Woord.

3: Het geven van Bijbelstudies aan volwassenen en jeugd vanuit Gods Woord en hen zo in staat te stellen te leven door Gods Woord.

4: Het beschikbaar stellen van Bijbelse literatuur.

5: Het gebruiken van media om de mensen met het evangelie te bereiken.

6: Het actief betrokken zijn bij nationaal en internationaal zendingswerk.

7: Het op maatschappelijk en sociaal vlak betrokken zijn bij de levens van mensen, in overeenstemming met haar grondslag.

8: Het bezoeken en onderhouden van contacten met mensen die daartoe de wens te kennen hebben gegeven.

9: Het helpen van mensen met geestelijke nood en het daar waar mogelijk helpen van mensen met sociale noden door bijvoorbeeld het uitgeven en beschikbaar stellen van eerste levensbehoeften.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

In 2018 zijn er elke zondag samenkomsten gehouden die tevens live uitgezonden werden via het internet. Al deze samenkomsten werden daarna gearchiveerd in het archief van onze website  om zo tot hulp te zijn voor hen die de samenkomst gemist hebben of voor hen die geïnteresseerd zijn in de Bijbelse boodschap. Naast de samenkomst voor volwassenen werd er ook kinderwerk aangeboden voor kinderen van 0-12 jaar en om de week tiener samenkomsten voor tieners van 13-18 jaar. Na de samenkomst was er gelegenheid tot koffie/thee drinken en werd er soep geserveerd.

Daarnaast werden er wekelijkse en maandelijkse Bijbelstudies gegeven op diverse locaties in het land. Een keer in de maand werd de Bijbelstudie voorafgegaan met een gezamenlijke maaltijd. Ook werden er maandelijks  mannen ontbijten geserveerd , vrouwen Bijbelstudies gehouden en Tienerclub (13 – 18 jaar)  activiteiten georganiseerd.

 

Waar nodig  werden er mensen in de gemeente met geldelijke ondersteuning geholpen  en er werden twee zendingsprojecten in het buitenland ondersteund:

  • Living Hope School en Kliniek in India
  • Mary ’s Kindertehuis in Afrika.

Diverse malen werd  er op de Voedselbank een beroep gedaan om mensen in hun directe nood voor eerste levensbehoeften bij te staan.

De jaarlijkse BBQ met de Country Trail Band en het Kerstdiner waren heerlijke evenementen waar we veel mensen mee mochten bereiken.

Alle gemeenteleden zijn actief geweest in het bezoeken van en contacten leggen met mensen zowel binnen als buiten de Gemeente om tot (geestelijke) hulp te zijn. Sommigen helpen op praktische wijze via de organisatie HiP.

 

 

Financiële verantwoording:

 

In het huurcontract staat dat de stichting, bij eventuele ontbinding, dit zes maanden van te voren moet aangeven. Het doel is om het bedrag van zes maanden huur in reserve te hebben.

                                                                                                                                             

                                               Balans per 31.12.2018                                                                                                                                           

        Debet                                                                  Credit                                                                 

        Liquide middelen: 

        ING Bank             €   2,802                               Reserves 2017    € 22,177                                                           

        Reserve               € 17,500                               Resultaat 2018   €   1,875                                                                                   

        Totaal                 € 20,302                               Totaal                € 20,302                                            

                                                                                                                                                    

                                                  Resultaten rekening 2018                                                                                                                                                

        Lasten                                                                     Baten                                                                           

                                                                                                                                                    

        Gebouw              € 39,256                                Donaties        € 55,469                                                           

        Kantoor              €   3,609                                                                                                                       

        Zending              € 10,450                                                                                                        

        Andere uitgaven  €   4,029                                                                                                                        

        Resultaat          - €   1,875                                                                                                                        

                                                                                                                                                    

        Totaal                €  55,469                              Totaal               € 55,469                                            

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

Uitleg:                                                                                                                                                       

Gebouw= Huur+vaste lasten+gemeentelijke belasting+verzekering+onderhoud                                      

Kantoor= Telefoon+kantoor benodigdheden+Kamer v. Koophandel+bankkosten+postzegels+website

Zending= Binnenlandse en buitenlandse hulpverlening                                                                                       

Andere= Kinderwerk+keukenkosten+bibliotheek+kerstdiner+countrytrailband                                        

Donaties= Tienden+collectes+geoormerkte zendingsgiften